A Szlovák Köztársaság elnökének választása 2019

Elnökválasztás 2019
Elnökválasztás 2019

A Szlovák Köztársaság elnökének választása 2019

Tájékoztatás a választópolgárok részére

A  Szlovák Köztársaság

elnökének választása

Tájékoztatás a választópolgárok részére

I

A  választás időpontja

A Szlovák Köztársaság elnökének választása

2019 03. 16. szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tart.

Ha a választás első fordulójában a köztársaságielnök-jelöltek egyike sem szerzi meg a választók érvényes szavazatainak több mint a felét, a választás második fordulója

2019 03. 30. szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tart.

II

Választójog

A Szlovák Köztársaság elnökének megválasztására választójoggal rendelkezik a Szlovák Köztársaság minden olyan állampolgára, akinek választójoga van a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába, azaz minden olyan szlovák állampolgár, aki legkésőbb a választás napján betölti 18. életévét.

Akadályoztatást jelent a választójog gyakorlásában a személyi szabadság korlátozása a közegészség védelme érdekében.

III

Választhatóság joga

A Szlovák Köztársaság elnökévé a Szlovák Köztársaság olyan állampolgára választható, aki a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa képviselőjévé választható, és a választások napján betöltötte a 40. életévét.

Akadályoztatást jelent a választhatóság jogának gyakorlásában

 • a szabadságvesztés-büntetés töltése,

 • jogerős ítélet szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt, amennyiben az ítélet nem került törlésre,

 • a cselekvőképességtől való megfosztottság.

IV

Választói igazolvány

Azon választópolgár, aki állandó lakhellyel rendelkezik a Szlovák Köztársaság területén és a választások napján nem tud az állandó lakhelyén választani abban a választókörzetben, amelynek választói jegyzékében be van jegyezve, kérheti az állandó lakhelye szerinti községet választói igazolvány kiadására. A község a kérelem alapján a választópolgár részére választói igazolványt állít ki, és törli őt a választói névjegyzékből azzal a megjegyzéssel, hogy számára választói igazolvány került kiállításra.

A választói igazolvány feljogosít a választói névjegyzékbe való bejegyzésre bármely választókörzetben.

A község a választópolgár részére csak a köztársaságielnök-választás azon napjára állítja ki a választói igazolványt, amelyet a választópolgár a kérelemben feltüntetett. A választópolgár kérheti az állandó lakhelye szerinti községet választói igazolvány kiállítására a köztársaságielnök-választás mindkét fordulójára egyidejűleg. Ennek a kívánalomnak nyilvánvalónak kell lennie a választópolgár kérelméből.

A választópolgár kérvényezheti a választói igazolvány kiadását

személyesen,

legkésőbb a választások napja előtti munkanapon (vagyis legkésőbb 2019 3. 15.; a választások második fordulójára vonatkozóan legkésőbb 2019 3. 29.) a községi hivatal nyitvatartási óráiban.

A község haladéktalanul kiadja a választói igazolványt.

okirat formájában úgy,

hogy a választói igazolvány kiadása iránti kérelem legkésőbb a választás napját megelőzően 15 munkanappal kézbesítésre kerüljön a községnek (vagyis legkésőbb 2019 2. 25.; a választások második fordulójára vonatkozóan legkésőbb 2019 3. 11.),

elektronikus úton úgy,

hogy a választói igazolvány kiadása iránti kérelem legkésőbb a választás napját megelőzően 15 munkanappal kézbesítésre kerüljön a községnek (vagyis legkésőbb 2019 2. 25.; a választások második fordulójára vonatkozóan legkésőbb 2019 3. 11.). A község erre a célra közzéteszi a honlapján a kérvények kézbesítésére szolgáló elektronikus (e-mail) címet. Ha a községnek nincs honlapja, a kérvények kézbesítésére szolgáló e-mail címet a község hirdetőtábláján teszi közzé.

A kérvénynek tartalmaznia kell a választópolgár alábbi adatait

 • utónév és családi név,

 • személyi szám,

 • állampolgárság,

 • állandó lakhely címe (település, utca, házszám),

 • levelezési cím, melyre a község kézbesíti a választói igazolványt (ha eltér az állandó lakhely címétől).

a kérelmező által meghatalmazott személy útján

a választói igazolvány kiadása legkésőbb a választások napja előtti utolsó napon (vagyis legkésőbb 2019 3. 15.; a választások második fordulójára vonatkozóan legkésőbb 2019 03. 29.) kérvényezhető.

A kérvénynek tartalmaznia kell a választópolgár alábbi adatait

 • utónév és családi név,

 • személyi szám,

 • állampolgárság,

 • állandó lakhely címe (település, utca, házszám).

Amennyiben a választópolgár a kérvényben nem ad meg más levelezési címet, a község a választói igazolványt a választópolgár állandó lakhelye címére küldi, legkésőbb a kérvény kézbesítését követő három munkanapon belül. A község a választói igazolványt a kérvényben megadott címre küldi ajánlott küldeményként „Saját kézbe”.

Ha a választópolgár az írásbeli vagy elektronikus kérelmében feltünteti, hogy a választói igazolványt más személy veszi át, a kérvényben fel kell tüntetnie e személy utónevét, családi nevét és személyi igazolványának számát. A választópolgár aláírását a kérvényen nem kell hitelesíttetni. Ez a személy köteles a választói igazolvány átvételét saját aláírásával igazolni.

Azon választópolgár, akinek a részére választói igazolvány került kiállításra, választhat az állandó lakhelye szerinti szavazóhelyiségben is, azonban csak a választói igazolvánnyal.

A választói igazolvány a választásoknak csak arra a napjára érvényes, amelynek a dátuma fel van tüntetve rajta és csak a személyi igazolvánnyal együtt.

V

A szavazás módja

A választópolgár a szavazóhelyiségbe érkezve köteles a választókörzeti választási bizottság előtt igazolni személyazonosságát a személyi igazolványa felmutatásával. Ha a választópolgár részére saját kérésére választói igazolvány került kiadásra, a személyi igazolványával együtt felmutatja a választói igazolványt, amelyet a választókörzeti választási bizottság elvesz tőle. Ezután a választóköri választási bizottság bekarikázza a választópolgár sorszámát a választói névjegyzékben és átadja a választópolgárnak a szavazólapot és a község hivatalos bélyegzőjével ellátott üres borítékot.

A Szlovák Köztársaság azon állampolgára, aki legkésőbb a választások napján betöltötte 18. életévét, nincs állandó lakhelye a Szlovák Köztársaság területén, és a választások napján megjelent a választóhelyiségben, személyazonosságát szlovák útlevél felmutatásával igazolja és egyidejűleg a választókörzeti választási bizottságnak felmutat egy becsületbeli nyilatkozatot külföldi állandó lakhelyéről, amelynek a mintáját a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma közzéteszi weboldalán. A választókörzeti választási bizottság az ilyen választópolgárt beírja a választói névjegyzékbe, amit bejegyez a szlovák útlevelébe, és a külföldi állandó lakhelyről szóló becsületbeli nyilatkozatot csatolja a választási névjegyzékhez. Ezután a választóköri választási bizottság átadja a választópolgárnak a szavazólapot és a község hivatalos bélyegzőjével ellátott üres borítékot.

A szavazólap és a boríték átvételét a választópolgár saját kezű aláírásával igazolja a választási névjegyzékben.

Szavazás előtt minden választópolgárnak be kell lépnie a szavazólapok kitöltésére kijelölt elkülönített területre. Annak a választópolgárnak, aki nem lép be erre a területre, a választókörzeti választási bizottság nem teszi lehetővé a szavazást.

A szavazólapok kitöltésére elkülönített területen a választópolgár a szavazólapon bekarikázza annak a jelöltnek a sorszámát, akire a szavazatát kívánja adni. A választópolgár csak egy jelölt sorszámát karikázhatja be. Ha a választópolgár több jelölt sorszámát karikázza be, az ilyen szavazólap érvénytelen. A módosított szavazólapot a választópolgár először a borítékba teszi, azt követően pedig a szavazóurnába.

A választópolgár kérésére a választókörzeti választási bizottság a helytelenül kitöltött szavazólap helyett másikat ad. A helytelenül kitöltött szavazólapot a választópolgár a fel nem használt vagy helytelenül kitöltött szavazólapok elhelyezésére kijelölt urnába helyezi.

Az a választópolgár, aki fogyatékossága miatt vagy azért, mert nem tud olvasni vagy írni, nem tudja önállóan kitölteni a szavazólapot, és ezt a tényt közli a szavazás előtt a választókörzeti választási bizottsággal, jogosult arra, hogy a szavazólapok kitöltésére kijelölt elkülönített területre más, a szavazólapot kitölteni képes személyt vigyen magával, hogy az ő és a törvény utasításai szerint kitöltse a szavazólapot és betegye a borítékba; ez a személy nem lehet a választókörzeti választási bizottság tagja. A szavazólapok kitöltésére kijelölt elkülönített területre való belépésük előtt a választókörzeti választási bizottság tagja mindkét személyt felvilágosítja a szavazás módjáról és a választások előkészítésének és menetének akadályozása bűncselekményi voltáról.

Azon választópolgár helyett, aki fogyatékossága miatt nem tudja egyedül a szavazóurnába helyezni a borítékot, kérésére más személy is elhelyezheti a borítékot a szavazóurnába, de nem a választókörzeti választási bizottság tagja.

Az a választópolgár, aki elsősorban egészségügyi vagy más komoly okokból nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti a községet, és a választások napján a választókörzeti választási bizottságot, hogy hordozható szavazóurnába szavazhasson, éspedig kizárólag annak a választókörzetnek az illetékességi területén, amely számára a választókörzeti választási bizottságot létrehozták.

A választópolgár köteles a helytelenül kitöltött szavazólapot a fel nem használt vagy helytelenül kitöltött szavazólapok elhelyezésére kijelölt lepecsételt urnába helyezni, különben kihágást követ el, amelyért 33 eurós bírság kerül kiszabásra.

***

További információk a Szlovák Köztársaság elnökének választásáról a www.minv.sk/?volby-prezidentsr weboldalon érhetők el.

Megosztás